ประวัติความเป็นมา

ประวัติเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เชื่อกันว่าตั้งเป็นเมืองขึ้นมาในช่วงสมัยเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1400 เข้าใจว่าชาวศรีวิชัยเป็น ผู้สร้าง เพราะในสมัยนั้นอาณาจักรศรีวิชัยกาลังรุ่งเรืองอานาจในพื้นที่ ทั้งนี้มีหลักฐานปรากฏร่องรอยเมืองเก่าหลงเหลืออยู่ ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยสามารถรวมตัวกาหนดได้เป็นปึกแผ่นแล้ว อาณาจักร ศรีวิชัยจึงค่อยๆ เสื่อมอานาจลง แต่ยังคงมีอานาจปกครองหัวเมืองในแหลมมาลายู ตั้งแต่เมืองไชยา ลงไป ครั้นถึงปี พ.ศ. 1823 โดยประมาณ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรสุโขทัย เข้าตีหัวเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองอื่น ๆ ได้อาณาจักรศรีวิชัยนับแต่นั้นมา เมืองพัทลุงรวมอยู่ในอาณาจักรของไทยตลอดมา ต่อมาในรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูประบบการปกครองแผ่นดินเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล พุทธศักราช 2439 เมืองพัทลุงได้แบ่งการปกครองเป็น 3 อาเภอ คือ อาเภอกลางเมือง (อาเภอเมืองพัทลุง) อาเภอเหนือหรืออาเภออุดร (อาเภอควนขนุน) อาเภอใต้หรืออาเภอทักษิณ (อาเภอปากพะยูน) ต่อมาได้ยกหัวเมืองขึ้นเป็นจังหวัด เมืองพัทลุงจึงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพัทลุง
พุทธศักราช 2460 อาเภอกลางเมืองเปลี่ยนเป็นอาเภอลาปา พุทธศักราช 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากตาบลลาปา มาตั้งที่หมู่บ้านวังเนียง ตาบลคูหาสวรรค์ กิ่งอาเภอคูหาสวรรค์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอาเภอคูหาสวรรค์ พุทธศักราช 2481 ได้เปลี่ยนชื่ออาเภอคูหาสวรรค์เป็นอาเภอเมืองพัทลุง จนถึงปัจจุบัน

อำเภอเมืองพัทลุง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 144 หมู่บ้าน  45 ชุมชน แบ่งการปกครองออกเป็น ดังนี้

          1) ตำบลเขาเจียก                             มี     11     หมู่บ้าน

          2) ตำบลโคกชะงาย                           มี       9     หมู่บ้าน

          3) ตำบลควนมะพร้าว                        มี     16     หมู่บ้าน

          4) ตำบลชัยบุรี                                มี     13     หมู่บ้าน

          5) ตำบลตำนาน                                มี     15     หมู่บ้าน

          6) ตำบลท่ามิหรำ                             มี     10     หมู่บ้าน

          7) ตำบลท่าแค                                 มี     12     หมู่บ้าน

          8) ตำบลนาท่อม                              มี       8     หมู่บ้าน

          9) ตำบลนาโหนด                            มี     11     หมู่บ้าน

          10) ตำบลปรางหมู่                           มี       9     หมู่บ้าน

          11) ตำบลพญาขัน                            มี     10     หมู่บ้าน

          12) ตำบลลำปำ                               มี     11     หมู่บ้าน

          13) ตำบลร่มเมือง                            มี       9     หมู่บ้าน

          14) ตำบลคูหาสวรรค์                       มี     45     ชุมชน

(Visited 5,716 times, 1 visits today)