นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง