โครงสร้างบุคคลากร

นางอรอุมา โสมาศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองเลย

นางพรรณวดี โชคบัณฑิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเมือง , ชัยพฤกษ์ , ศรีสองรัก

นางสาวเพชรรัตน์ มาลีสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาอ้อ , ตำบลน้ำสวย

นางสาวแววตา ทองโสด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาดินดำ

นางสาววัชราภรณ์ วัฒนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาอาน ,ตำบลเสี้ยว ตำบลน้ำหมาน

นายปริญญา เสือสาวะถี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาโป่ง, ตำบลกกทอง , ตำบลนาแขม

(Visited 758 times, 1 visits today)