ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธนพรรณ ริยะป่า

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน