สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน

นางธนพรรณ ริยะป่า

พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน