โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง

นายอภินันทน์ ป่งแก้ว

พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

นางกาญจนา อยู่ศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทันตา เถกิงกาญจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวบุษกร ก๋อนสืบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศรชัย ภูริภัตราวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุวาณี มูลพุกก์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 975 times, 1 visits today)