ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงาน