ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนงค์รัก พรมฟอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงาน