โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ [...]

อ่านต่อ

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “ถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดสดสีเขียว”

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬ [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬ [...]

อ่านต่อ