โครงสร้างบุคคลากร

นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร

พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา

นายนารากร หวังบุญกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ มูกขุนทด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพูลทรัพย์ รอดสำอางค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอลิสา ศรีศักดิ์มะเริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวรพล เหล็กคงสันเทียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอมร ฉิมนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวฌัชชา สงวนสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอรพิน ประยงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพรพจน์ สมพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายรวินท์ นวลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวแสงรวี เหลื่อมสีจันทร์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นางสาวนงลักษณ์ นิ่มใหม่

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 2,190 times, 1 visits today)