โครงสร้างบุคคลากร

นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร

พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา

นายนารากร หวังบุญกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบ

ตำบลโคกสูง ตำบลตลาด ตำบลหนองไผ่ล้อม

นางสาวชนากานต์ มูกขุนทด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบ

ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี

นางสาวพูลทรัพย์ รอดสำอางค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบ

ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหนองไข่น้ำ

นางสาวอลิสา ศรีศักดิ์มะเริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบ

ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหมื่นไวย

นายวรพล เหล็กคงสันเทียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลพุดซา ตำบลพลกรัง

นายอมร ฉิมนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลหัวทะเล ตำบลหนองจะบก ตำบลพะเนา

นางสาวฌัชชา สงวนสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองบัวศาลา

นางอรพิน ประยงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลจอหอ ตำบลบ้านเกาะ

นายธณัฐ วรวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองระเวียง

นายรวินท์ นวลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลสีมุม ตำบลปรุใหญ่

นายอัครา โพธิ์นอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

ตำบลไชยมงคล ตำบลมะเริง

นางสาวแสงรวี เหลื่อมสีจันทร์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นางสาวนงลักษณ์ นิ่มใหม่

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 2,445 times, 1 visits today)