พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565

☘️พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
👉เวลา 09.00 น.
👉นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565

👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
1.จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ในวันดินโลก WorldSoilDay
2.การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2566และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการขับเคลื่อนการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 100%ของหมู่บ้านในอำเภอทั้งหมด
4.การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าวความมั่นคงทางอาหาร เน้นย้ำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้านให้ครบ 100%
5.การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ตามมติ ครม.
6.กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7.การดำเนินงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🌟ณ ห้องประชุม Korat Hall 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา#จปฐ.2565
#อำเภอเมืองนครราชสีมา
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📷สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)