อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) “Great food from good soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565

👉อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) “Great food from good soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565
🎯วันอังคารที่ 6ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยนายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมขน เจ้าหน้าที่เกษตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
🌳สำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่ทำการปกครองอำเภอร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องของวันดินโลก ให้แก่ประชาชน และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย
1. การเสวนาในหัวข้อ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” จากเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา
2. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การสาธิตทำปุ๋ยหมัก การปลูกต้นไม้ การห่มดิน ฟาง เศษใบไม้แห้ง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงพืช
3. เยี่ยมชมการแสดงผลความสำเร็จของพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด

นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองนครราชสีมา เผยว่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ซึ่งแนวคิดในการจัดงานปีนี้ คือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความตระหนักของความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังสอดคล้องกับ 17 เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่ได้ หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดปัญหา ความเสื่อมโทรมของดินที่ส่งผลต่อคุณภาพ การผลิต และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น วันดินโลก นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดินแล้วยังทำให้สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
👉 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#WorldsoilDay#
#วันดินโลก#Soils wherefoodbegins#Soils4Nuritins#FAO#Mol
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_เมืองนครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)