พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง

📣พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
🎯วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2565เวลา 9.00 น.นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ปลัดอำเภอและทีมปฏิบัติการระดับตำบล นำผู้แทนบริษัทCargill Thailand (กลุ่มบริษัท คาร์กิลล์ ประเทศไทย) ลงพื้นที่สำรวจความต้องการครัวเรือนยากจนที่พิการที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ในฐานข้อมูล TPMAP และTHai Qm ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการ ศจพ.อ.อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ชี้เป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยบริษัทสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ รายปี จำนวน 2 รายๆละ 119,720 บาท ดังนี้
1.นายคะนึง หมวกหมื่นไวย หมู่ที่ 17 ตำบลพุดซา พิการเป็นโปลิโอ ต้องการวัสดุประกอบอาชีพทำว่าวขาย
2.นางสุเนตร สถาวรินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง พิการขา 2 ข้าง ต้องการวัสดุประกอบอาชีพ ต้องการวัสดุเย็บกระเป๋า เสื้อผ้า
👉ซึ่งผู้แทนบริษัทคากิล ประเทศไทย จะนำผลการสำรวจและความต้องการเพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป
📌ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#ศจพ.อ.อำเภอเมืองนครราชสีมา
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)