พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

📣พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
🎯 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565เวลา 9.00 น.นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้นายสุระ รุ่งสันเที๊ยะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ในฐานะเลขาคณะอนุกรรมการฯระดับอำเภอ นำเสนอวาระการประชุมดังนี้
1.แจ้งการแต่งตั้งนางสุชิน โอนสันเทียะเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กรสตรีและการพัฒนาอาชีพแทนนางเพลินพิศ กองทุน ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
2.รายงานสถานะลูกหนี้ พ.ศ.2556-2559และ พ.ศ.2560-ปัจจุบัน
3.แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2565
4.แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน พ.ศ.2566
5. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน 2 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ
📌ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)