พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

📣พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
🎯วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
✨นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอนครราชสีมา มอบหมายให้นายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลจำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล /เทศบาลและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน
2. การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
✨ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ประเภทงบอุดหนุน/หมุนเวียนโดยแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มเพื่อ ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทอุดหนุนและโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

📌ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
#อำเภอเมืองนครราชสีมา
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📷สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)