พช.เมืองนครราชสีมา ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

🎯วันพุธที่ 18พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล แปลงนางสาวพรพรรณ ทูโคกสูง พื้นที่ 1 ไร่ ได้รับงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล จากกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนองนาโมเดล”เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและมีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งศูนย์เรียนรู้แปลงนางสาวพรพรรณ ทูโคกกรวด ได้มีฐานการเรียนรู้เช่นฐานการเลี้ยงปลา ฐานการเลี้ยงกบ ฐานเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการปลูกผัก ฐานการเผาถ่าน ฐานการทำปุ๋ยหมัก และยังมีการปลูกข้าวในนา ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เพิ่ม ประมาณเดือนละ 5,000-10,000 บาท
👉พัฒนาการอำเภอได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ1.ด้านการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบถ้าไม่มีให้สร้าง ถ้ามีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ให้ซ่อมแซมปรับปรุง และเสริมเติมเต็มให้มีศักยภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
2.การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดและสร้างสื่อการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.การพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพึ่งพาตนเอง
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนให้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านตะเพาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพชโคราช #สร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ2
#ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)