พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ติวเข้มให้ผู้นำ อช.ทราบหน้าที่ บทบาท ภารกิจในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ติวเข้มให้ผู้นำ อช.ทราบหน้าที่ บทบาท ภารกิจในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล
วันพฤหัสบดีที่ 17พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)ที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552และ(ฉบับที่3 )พ.ศ.2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 จำนวน 24 ตำบล 48 คนโดยมีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อให้ ผู้นำ อช.ทราบบทบาท หน้าที่และภารกิจหลักในการพัฒนาชุมชน ได้แก่การกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาหมู่บ้าน/ริเริ่ม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี งานอาสาสมัคร /ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ภาคสื่อสารมวลชน
2)คัดเลือกประธานและคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
3.วางแผนการดำเนินงานตามภารกิจ 10 ประการได้แก่1)การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี66และข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน กชช.2ค   2) การขับเคลื่อนแผนชุมชน3)การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5)การแก้ไขปัญหาความยากจน6)การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7)การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน8)การส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย9)การส่งเสริมอาชีพ10)การส่งเสริมทุนชุมชน โดยกำหนดการประชุมวางแผนและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(3 เดือน)
ซึ่งจะทำให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช. )
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพชโคราช #สร้างความมั่นคงทางอาหาร
#ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)