พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการ “ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

👉วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
👉นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการ “ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ณ บ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง
👉ในการนี้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร
เข้าร่วม
☘️ทางด้านพัฒนาการจังหวัดได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพลังความดีของคนในหมู่บ้าน สร้างกระบวนการในหมู่บ้านด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้คนทำความดี เสียสละเพื่อหมู่บ้าน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองรวมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 👉โดย นายไสว ทิพย์เวศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลำเชิงไกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการทำกิจกรรมในวันนี้ คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมการระดมเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ 1300 ” จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ด้านรายได้จากฐานระบบ TPMAP
ต่อจากนั้น เป็น กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โดยมียอดเงินสมทบทุนศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นทุนตั้งต้นของกองทุนจำนวน 5200 บาท

📌 ณ ศาลาวัดบ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)