พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมงานมอบทุนการศึกษาจากเงินรายได้จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายวิเชี [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจารุเสษฐ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบัลลังก์ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา บูรณาการภาคี เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านรายได้และมิติด้านความเป็นอยู่ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบัลลังก [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจารุเสษฐ์ พิ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับ เคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประชาชนทั่วไป อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางยลดา หวังศุภ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบัลลังก์ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมาร่วมรับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิเช [...]

อ่านต่อ