พช.เมืองนครราชสีมา ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการทำไม้กวาด ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน มิติด้านรายได้ ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวรพล เหล็กคงสันเทียะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง มิติด้านรายได้ ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพการทำไม้กวาด ตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์มิติ ด้านรายได้ จากฐานระบบ TPMAP จำนวน 20 คน เพื่อให้ครัวเรือนได้มีความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพการทำไม้กวาดเพื่อให้มีอาชีพ และรายได้ ในการใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือน ตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 ทางด้านพัฒนากรตำบลได้ให้คำแนะนำในการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดการยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ต่อไป 📌 ณ ศาลาประชาคมบ้านบุกกระถิน หมู่ 5 ตำบลพุดซา

อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 10 times, 1 visits today)