ศจพ.อ.เมืองนครราชสีมา รับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 4/2565

🗓 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

🕘 เวลา 13.30 น.
👉นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (คจพ.จ.นม.) คณะอนุกรรมการรับผิดชอบมิติปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ (ศจพ.จ.นม.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบการ
ประชุม Webex Meetings
👉โดยนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนครราชสีมา
👉 มอบหมายให้นายจารุเสษฐ์
พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศจพ.อ.เมืองนครราชสีมา รับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการขับเคลื่อนการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP 2565 รายมิติปัญหาต่าง ๆ

👉ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอได้แจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDเมืองนครราชสีมา
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)