ทีม พช.เมืองนครราชสีมาร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

👉ประเสริฐ บุญชัยสุขนายก
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคนครราชสีมา
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรี ปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเอง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม บทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างความรู้ให้กับสตรีเพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นแกนนำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและสังคมได้ กลุ่มเป้าหมายเป็น สตรีแต่ละชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาจำนวน 96 ชุมชน รวม 340 คน โดยนางสุทิน ชาติพุดซา ประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีรวมถึงองค์กรสตรีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมารวมถึงการปลุกเร้าพลังสตรีในการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำเพื่อให้สตรีมีภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนี้พัฒนาการอำเภอยังได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดังนี้ 1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานสินค้า OTOP และการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP 3.การประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย 4.การขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน 5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6.การประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น Click ชุมชน 7.การขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในส่วนกระบวนการดำเนินงานรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อ สร้างอัตลักษณ์ในชุมชน
ภาคบ่าย
👉ทีมวิทยากรจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มสตรีเพื่อฝึกทักษะและการปฏิบัติในการเขียนโครงการเสนอของบเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจและหลักการวิธีการในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง

ณ โรงแรมฟอร์จูน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#จปฐ
#จปฐ
สถานี พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)