พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 และวางแผนดำเนินงานไตรมาส 4/2565

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565

เวลา 14.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร
พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 และวางแผนดำเนินงานไตรมาส 4/2565
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1.พัฒนาการอำเภอได้ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ โดยให้ทุกตำบลจัดทำแผนสำรวจความต้องการของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมพี่เลี้ยงทุกตำบล
2.การติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปี 2565 (งบลงทุน)ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุด ทั้งจำนวน 19 แปลงรวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3.การดำเนินงานทุนชุมชน กข.คจ. กิจกรรม Move for fun team
4.เร่งรัดการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์
5. การดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน
6.การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
7.ร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4
8. งานตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนรวมถึงงานนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 6 times, 1 visits today)