พช.เมืองนครราชสีมา การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยในวันนี้ได้มีการมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท จำนวน 19 ราย เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นตามการดำเนินการโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเน้นย้ำประเด็นการดำเนินงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” โดยได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมอำเภอที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ละมิติ รวมถึงการประสานทีมปฏิบัติการทุกตำบลดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลัก 4ท อันได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก เพื่อแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบูรณาการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300
🌟ณ ห้องประชุม Korat Hall 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#จปฐ
#จปฐ
สถานี พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 13 times, 1 visits today)