พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมาร่วมรับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประ เด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 13+1 กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นายสถิต ยอดอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยการตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ตรวจติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ของส่วนราชการต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงานใน 13 ประเด็น + 1 กิจกรรม ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา

โดยนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ในภาคเช้า

ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา นำเสนอ ประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่4.การดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5.การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน

ตัวชี้วัดที่6.การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย ภาคบ่ายลงพื้นที่ตำบลหนองระเวียงในการประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่าย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 3 และ พื้นที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#CDD
#พช_เมืองนครราชสีมา
สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)