พช.เมืองนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ต้อนรับคณะการประเมินอุทยานธรณีโคราชจี โอพาร์ค

 

📋วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้นายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ และนางสาวพิชญาภรณ์ บัวคีรี ปลัดอำเภอ
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชน
โดย นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นายนารากร หวังบุญกลาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการต้อนรับ พร้อมด้วย กำนันตำบลบ้านโพธิ์ และทต.บ้านโพธิ์ ต้อนรับผู้ประเมินจาก Unesco ซึ่งตรวจประเมินอุทยานธรณีโคราชสู่การเป็นอุทยานธรณีโลก ณ ศูนย์ ชรบ. และปราสาทหินพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์
และ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.
👉นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีม ร่วมต้อนรับผู้ประเมินอุทยานธรณีโคราช จีโอพาร์คของยูเนสโก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
👉โดยนายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย
นายวิชญ์วรุจ รักษาภักดี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมกิจกรรมการประเมินอุทยานธรณีโคราช จีโอพาร์ค ในครั้งนี้
กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ข้อมูล จากการใช้ประโยชน์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กล้วยตากบ้านโพนสูง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของบ้านโพนสูง อาทิ สะพานบัว สวนฝรั่ง เป็นต้น

🏢ณ ศูนย์การเรียนรู้โคราชจีโอพารค์ “ ตำบลบ้านโพธิ์ และ บ้านโพนสูง หมู่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#CDD
#พช_เมืองนครราชสีมา
สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)