พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565

พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 10 ครัวเรือน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย“โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 ในการนี้ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา และทีมปฏิบัติการตำบล ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ทั้ง 6 มิติ ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองนครราชสีมา (ศจพ.อ.เมืองนครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 10 ครัวเรือน ดังนี้
จุดที่ 1 นางทองม้วน ศรีมะเริง หมู่ที่ 7 บ้านมะเริงใหญ่ ตำบลพะเนา
จุดที่ 2 นายวินัย นาเขียว หมู่ที่ 4 บ้านคอนอินทร์ ตำบลพะเนา
จุดที่ 3 นายอนันต์ ยันมะเริง หมู่ที่ 3 บ้านสารภี ตำบลมะเริง
จุดที่ 4 นางทองหล่อ รัตนรักษ์ หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ตำบลหนองระเวียง
จุดที่ 5 นางวิมน รดจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง ตำบลหนองระเวียง
จุดที่ 6 นางป้อม รามัณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่ ตำบลหนองบัวศาลา
จุดที่ 7 . นางสาวหยาดพิรุณ ชิดกระโทก หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่ ตำบลหนองบัวศาลา
จุดที่ 8 นางศิริ ิสวัสดิ์ปรุ หมู่ที่ 2 บ้านเก่า ตำบลบ้านเกาะ
จุดที่ 9 นางสุภาพร จันทะดา หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ
จุดที่ 10 นางบุญตา หยั่งถึง หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ ต าบลจอหอ
ในเบื้องต้น นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนพร้อมเมล็ดพันธ์ผัก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และประสานความร่วมมือเครือข่ายชุมชน ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้นำชุมชนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง และการศึกษาของบุตรหลานให้ได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ พร้อมทั้งส่งต่อกรณี ให้กับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สงเคราะห์เยียวยาต่อไป อีกทั้งกล่าวให้กำลังใจทีมปฏิบัติการตำบล ผู้นำชุมชน ที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วยความเสียสละ ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการบันทึกภาพ และข้อมูลครัวเรือน ได้รับความยินยอมกับผู้ให้ข้อมูลแล้ว

ณ ในพื้นที่ตำบล มะเริง ,พะเนา,หนองระเวียง,หนองบัวศาลา,บ้านเกาะ,จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย #ศจพ#จังหวัดนครราชสีมา
#โคราชไม่จนผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้1300#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay #UNFAO#GlobalSoilPartnership#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 12 times, 1 visits today)