พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านรายได้

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อขอมติที่ประชุมเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย จำนวน 3 ราย เพื่อของบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัยพร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 👉ในการนี้ทางด้านพัฒนาการอำเภอได้นำเสนอในส่วนการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จากฐานข้อมูลระบบ TPMAP เพื่อบูรณาการการช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่การมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ จำนวน 230 ถุง
▶️ ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
#ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอเมืองนครราชสีมา
#cddเมืองนครราชสีมา
🎯 Change for Good 🎯
👑 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 5 times, 1 visits today)