พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (otop product champion:OPC) จังหวัดนครราชสีมา

📝วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

🕘เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP
ในการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (otop product champion:OPC) จังหวัดนครราชสีมา โดยอำเภอเมืองนครราชสีมา มีเป้าหมายในการเข้าร่วมคัดสรร จำนวน 69 ผลิตภัณฑ์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -13 พฤษภาคม 2565 โดย กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ProductChampion)
ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่
บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุม ชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี
มาตรฐานในระดับสากล
👉โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level)ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development )
๒. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๓.เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ แก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
#การจัดเก็บข้อมูล กชช2.ค ปี 2565
#CDDเมืองนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

(Visited 10 times, 1 visits today)