พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา📌

🔅พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565🔅

📋วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” (งบลงทุน)
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดบ่อและคลองไส้ไก่ ตามแบบแปลนที่กำหนด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “รูปแบบ โคก หนอง นา” (งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ตำบล ดังนี้
1. แปลง นางสาวพรพรรณ ทูโคกกรวด บ้านตะเภาทอง ม.4 ต.สุรนารี
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2.แปลง นายเจษฎ์ จิรวิบูลย์
บ้านละลมเหนือ ม.15 ต.พุดซา
ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
3. แปลง นายปิยวุฒิ ชุนเกาะ
บ้านประโดก ม.1 ต.หมื่นไวย
ขนาดพื้นที่ 3 ไร่
4.แปลง นางสาววิมพ์วิภา น้อยทะเล
บ้านใหม่หนองแหน ม.7 ต.หนองบัวศาลา
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
5.แปลงนายสวรรค์ สักสันเทียะ บ้านหนองกระชาย ม.11 ต.โคกสูง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

🏢ณ พื้นที่ ตำบลสุรนารี ตำบลพุดซา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAII@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)