พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมการประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครราชสีมา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

📢พช.เมืองนครราชสีมา “สัมมนาการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครราชสีมา”

✨ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
✏️ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้
นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธาน รับฟังการประชุม “สัมมนาแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครราชสีมา” การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ) อำเภอเมืองนครราชสีมาร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ฯ Zoom Cloud Meetings
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีประเด็นนำเสนอปัญหารายมิติปัญหาแบบปฏิบัติการพุ่งเป้าบูรณาการ ช่วยเหลือรายครัวเรือน “โคราชไม่จน ผู้ว่าวิเชียรช่วย ได้ 1300” ดังนี้
(1) มิติปัญหาด้านสุขภาพ
นำเสนอโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(2) มิติปัญหาด้านความเป็นอยู่
นำเสนอโดย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
(3) มิติปัญหาด้านการศึกษา นำเสนอโดย:สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
(4) มิติปัญหาด้านรายได้
นำเสนอโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา (5) มิติปัญหาด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ
นำเสนอโดย : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
(6) มิติปัญหาด้านอื่น ๆ
นำเสนอโดย : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
และได้มีการหารือวางแผนปฏิบัติการมอบหมายส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีการพัฒนา ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน การให้คำแนะนำ ทั้งในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

🏢ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAII@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)