พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3/2565

วันอังคาร ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 🕘เวลา 09.30 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร
พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3/2565
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1.พัฒนาการอำเภอได้ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชีวิต (ศจพ.3 และ ศจพ.4 )ต่อไป
2.การติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปี 2565 (งบลงทุน)ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุด ทั้งจำนวน 19 แปลง
3.การวางแผนในการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 โดยให้แต่ละตำบลประสานผู้จัดเก็บและวางแผนในการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 29 times, 1 visits today)