พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา📌

🔅พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565🔅

📋วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” (งบลงทุน)ในพื้นที่
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมช่าง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดบ่อและคลองไส้ไก่ ตามแบบแปลนที่กำหนด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “รูปแบบ โคก หนอง นา” (งบลงทุน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ตำบล ดังนี้
1. แปลง นางสาวพรพรรณ ทูโคกกรวด บ้านตะเภาทอง ม.4 ต.สุรนารี
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
2.แปลง นางวันนา เพียงใหม่
บ้านหัวสิบ ม.3 ต.บ้านใหม่
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
🏢ณ พื้นที่ ตำบลสุรนารี ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAII@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)