พช.เมืองนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนตามภารกิจสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.เมืองนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประชุมตรวจราชการติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสาธร 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Google Meet
โดยมีประเด็นเน้นย้ำสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
6. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
8.การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หน่วยงาน องค์กร ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.1 การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.2 การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565
8.3 การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
8.4 การจัดการองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี พ.ศ. 2565
9. การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 13 times, 1 visits today)