📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 🔆ศาสตร์พระราชา สู่ ชุมชน อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

👉นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อ.เมืองนครราชสีมา รุ่นที่ 2 ชาว ต.หนองกะทุ่ม ต.หนองจะบก ต.หมื่นไวย ต.ปรุใหญ่ ต.บ้านใหม่ จำนวน 225 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2 และนางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ที่ รร.เดอะริช โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการ
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการ อ.เมือง ให้ความรู้ในเรื่องของการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน และ นายอรุณ ขันโคกสูง ปธ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนสูง ที่ให้ความรู้เรื่องของการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชนมาปฏิบัติ อาทิ การแปรรูปสินค้าชุมชน และ การเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มา ณ ที่นี้

📍โรงแรม เดอะริช โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา


#CDDพช.เมืองนครราชสีมา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 5 times, 1 visits today)