พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ศาสตร์พระราชา สู่ ชุมชน อย่างยั่งยืน

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ศาสตร์พระราชา สู่ ชุมชน อย่างยั่งยืน

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
👉นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นายภรานิตย์ จันทร์ยัง ปลัด อ.เมือง และ นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการ
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการ อ.เมือง ให้ความรู้ในเรื่องของการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน “การนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์” และ นายอรุณ ขันโคกสูง ปธ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนสูง ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชสู่การปฏิบัติของชุมชนและมีการเรียนรู้กับชุมชนใกล้เคียง ที่ประสบผลสำเร็จจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ อาทิ การแปรรูปสินค้าชุมชน และ การเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น

📍โรงแรม เดอะริช โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
#CDDพช.เมืองนครราชสีมา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD


ภาพข่าว/รายงาน : สพอ.เมืองนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 29 times, 1 visits today)