สตรีบ้านจอหอ ฝึกอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน และแบ่งปันแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่

👑 วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านจอหอ หมู่ที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 12,235 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อฝึกทักษะการทำน้ำยาอเนกประสงค์แก่สตรีบ้านจอหอ ม.3
2.เพื่อรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือนแก่สตรีบ้านจอหอ ม.3
ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายสมคิด ไชยณรงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านจอหอ ม.3 นำผลิตภัณฑ์จากการฝึกอบรมตามโครงการฯแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่

ณ บ้านจอหอ หมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#สถานีข่าว_พช_เมืองนครราชสีมา_รายงาน

 

(Visited 14 times, 1 visits today)