🌼พช.เมืองนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
🌼พช.เมืองนครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565
📝วันจันทร์ ที่ 24
เดือนมกราคม
พ.ศ.2565
🕘เวลา 13.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส1/2565 และวางแผนขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2/2565
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.พัฒนาการอำเภอได้ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ โดยให้พัฒนากรทุกตำบลลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชีวิตต่อไป 2.การดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ รูปแบบ โคก หนอง นา 3.การวางแผนในการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 4.การดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ไตรมาสที่ 2 ในการสอบถามความต้องการอาชีพของครัวเรือน 5.การดำเนินงานทุนชุมชน การวางแผนในการติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน กข.คจ.รวมถึงการเตรียมประสานกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fun team) ในการนี้ได้แจ้งข้อปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 6.การดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนตำบล 7.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามหนี้ การเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานต่างๆให้ดำเนินงาน ตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่และผู้นำอช.เข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 53 ปี วันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 8 times, 1 visits today)