📢พช.เมืองนครราชสีมา ติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ด้วย Smart Phone

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
📢พช.เมืองนครราชสีมา ติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ด้วย Smart Phone
🌟วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย Smart Phone ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
🔊 พื้นที่ตำบลพุดซา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#กขคจ
#พช_เมืองนครราชสีมา #CNS
📸 ที่นี่เมืองนครราชสีมา สถานีข่าว
พช. รายงาน
#จปฐ

(Visited 6 times, 1 visits today)