พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา

(sparkling)ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา(sparkling) จังหวัดนค [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 ตำบลพลกรัง

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา(sparkling) จังหวัดนครราชสีมา ✌ [...]

อ่านต่อ

👉พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม KBO ระดับจังหวัด

(sparkling)ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา(sparkling) จังหวัดนค [...]

อ่านต่อ

👉พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามให้กำลังใจ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (QUadrant D ) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

(sparkling)ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา(sparkling) จังหวัดนค [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferrence)

😊ที่นี่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 📣พช.เมือ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด​ (ศอช.จ)​ ณ โรงแรมปัญจดารา

(sparkling)ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา(sparkling) จังหวัดนค [...]

อ่านต่อ