🌼พช.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

📝วันพฤหัสบดี ที่ 23
เดือนกันยายน
พ.ศ.2564

🕘เวลา 13.00น.
👉นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
👉นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และ เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ในการนี้ นายนัฏฐชัยฐ์
ธนกนกนนทณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครนครราชสีมา
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมรับการติดตามในครั้งนี้
👉เวลา 14.00 น. ติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยมี นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมรับการติดตามในครั้งนี้
👉ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดได้ร่วมปรึกษาพร้อมรับฟังปัญหาในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในพื้นที่รวมถึงร่วมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิน การบันทึกข้อมูล จปฐ.ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

📌 ณ เทศบาลนครนครราชสีมา
และ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564
#การจัดเก็บข้อมูล กชช2.ค ปี 2564
#CDDเมืองนครราชสีมา

(Visited 2 times, 1 visits today)