🌸พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอช.ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 🌸

📣ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
🌸พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอช.ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 🌸

📝วันพุธ ที่ 30
เดือนมิถุนายน
พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.
นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมามอบหมาย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ไตรมาส 3/2564 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 4 ร่วมกัน ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจ ผู้นำอช. ได้ร่วมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ อช.มีส่วนร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ การจัดทำแผนชุมชน การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน การจัดเก็บข้อมูล จปฐ/กชช.2ค การระดมเมล็ดพันธุ์ผัก ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด -19 ในการดำเนินการในวันนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

📌ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 16 times, 1 visits today)