☘️ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดสินค้าเกษตร ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองนครราชสีมา☘️

🍃ข่าวพช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา🍃

☘️ พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดสินค้าเกษตร ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองนครราชสีมา☘️

🗓 วันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.

✍️ นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอำเภอ (เจ้่าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตลาดโครงการตลาดสินค้าเกษตร ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้การกล่าวรายงานในนามคณะทำงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้เป้นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการสร้างความเป้นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
👉โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ 1.เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถทั้งด้านการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรตนเอง
2.เพื่อให้เกตรกรมีโอกาสพบผู้บริโภค ได้เรียนรู้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด
3. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
4.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร

📌 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDโคราช
#CDDเมืองนครราชสีมา

(Visited 35 times, 1 visits today)