☘️ พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ☘️

🍃ข่าวพช.เมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา🍃

☘️ พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา ☘️

🗓 วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

✍️ นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา นักพัฒนารัฐบาลด ลงพื้นที่ในการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการ ศาสตร์ปันสุข โคก หนอง นา จาก สถานี โทรทัศน์ ช่อง 9 เอ็ ม คอ ต เอ ช ดี ของครัวเรือน นายณรงค์ พงษ์เกาะ สารวัตรกำนันตำบลโคกสูง จิตอาสาครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ ดำเนินการบนพื้นที่ 6 ไร่ บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา และได้พาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ ในการนี้ พัฒนาการอำเภอ ได้กล่าวถึงนโยบายในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 ในการนี้ นายนารากร หวังบุญกลาง พัฒนากรตำบลได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาดูงานของเครือข่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการศึกษาดูงานของเครือข่าย โคก หนอง นา ในจังหวัดนครราชสีมา

📌 ณ พื้นที่ครัวเรือน นายณรงค์ พงษ์เกาะ บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#CDDโคราช
#CDDเมืองนครราชสีมา

(Visited 65 times, 1 visits today)