🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564🌼

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564🌼

📝วันพฤหัสบดี ที่ 27
เดือนมกราคม
พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.

นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุมสำคัญที่สำคัญ ดังนี้
1. รายงานการติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556-2563 และลูกหนี้ครบกำหนดชำระ เดือนมกราคม 2564
2. รายงานผลการดำเนินงานตามชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
3. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัมนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน 3 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ
4. การติดตามหนี้ค้างชำระตำบลพุดซา ปี 2556-2559

📌 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 19 times, 1 visits today)