🌼พช.เมืองนครราชสีมา บูรณาการหน่วยงานภาคีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านสวนบุญลำใย ม.13 ต.พุดซา 🌻

🌿ที่นี่โคราช 🌿

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

🌼พช.เมืองนครราชสีมา บูรณาการหน่วยงานภาคีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านสวนบุญลำใย ม.13 ต.พุดซา 🌻

📝วันศุกร์ ที่ 22
เดือนมกราคม
พ.ศ.2564

🕘เวลา 09.00 น.

👉 นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นางวาสนา แย้มกระโทก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่สพอ.เมืองนครราชสีมาร่วมบูรณาการหน่วยงานภาคีการ พัฒนาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในกิจกรรม ดังนี้
1. ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนามนาง นำคณะครู บุคลากรและประชาชน จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” และฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน
2.มอบเกียรติบัตรการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ น.ส.นิติกาญจน์ พินิจศักดิ์ บ้านเลขที่ 369 ม.13 ต.พุดซา เจ้าของบ้านสวนบุญลำใย
3.การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่
2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การแบ่งปันและขยายผลสู่ครัวเรือนอื่น ๆ
4. ร่วมเตรียมการประเมินผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Thailand)ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีและส่งเสริมการขึ้นทะเบียน OTOP ต่อไป

📌ณ บ้านสวนลำใย หมู่ 13 ตำบลพุดซา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 62 times, 1 visits today)