🌟 พช.เมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟 พช.เมืองนครราชสีมา
เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 🌟

📝วันพุธ ที่ 2
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 09.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และ การทำเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

📌ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า
ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 25 times, 1 visits today)