ร่วมกับกลุ่มองค์กรสตรี ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประกอบอาหาร “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น. นายนารากร หวังบุญ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประกอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

วันที่ 30  มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิง [...]

อ่านต่อ

รับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)

วันที่   29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายนารากร หวังบ [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย ได้รับรางวัล ชนะเลิศกลุ่มองค์ที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราช [...]

อ่านต่อ