พช.เมืองโคราช&เกษตรอำเภอเมืองโคราช ผนึกกำลังส่งเสริมปลูกผัก สู้ภัย COVID19 และเปิดปฏิบัติการQuick Win บ้านนี้มีรักปลูกผัก กินเอง

พช.เมืองโคราช&เกษตรอำเภอเมืองโคราช ผนึกกำลังส่งเสริมปลูกผัก สู้ภัย COVID19 และเปิดปฏิบัติการQuick Win บ้านนี้มีรักปลูกผัก กินเอง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้นางวาสนา แย้มกระโทก พัฒนากรประจำตำบลร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลพลกรัง เปิดปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยCOVID19 ณ วัดบึงตะโก หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ถึงความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก “บวร ”

(Visited 67 times, 1 visits today)