ตรวจเยี่ยมครัวเรือน ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมครัวเรือน ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางไชยนันท์ พลเยี่ยม พร้อมเปิดปฏิบัติการ “Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และได้มอบพันธุ์ผักต่างๆ ให้กับผู้นำชุมชนไปมอบให้กับครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 41 times, 1 visits today)