ปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชนะ ธรณีทองนายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยภริยา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ข้าราชการ สพอ.เมืองฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองนครราชสีมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองนครราชสีมา ประธาน กพสอ. คณะ กพสอ. ประธานชมรม ผู้นำ อช. ร่วมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ และจัดกิจกรรมเปิดปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมปลุกกระแสการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน สู้ภัย Covid-19 เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนทุกครัวเรือนพึ่งพาตนเองโดยยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ?ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 35 times, 1 visits today)