ข่าวการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมาประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายเอนก พรุณวิทยาทอง
ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณา
โครงการขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ
และโครงการขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน
จำนวน 4 โครงการ ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 40 times, 1 visits today)